Privacy statement

Wanneer u overweegt bij Alfisure een verzekering te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, gaan wij uiteraard zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij verzorgen de verwerking van uw gegevens op een wijze die voldoende waarborg biedt voor de bescherming van uw privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij weloverwogen te werk. Wij komen daarbij alle verplichtingen na die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons oplegt. Financiële instellingen hebben met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens opgesteld. Deze Gedragscode dient als leidraad bij onze activiteiten. U kunt de Gedragscode downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een verzekering worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag: de beoordeling van het risico, het maken van een offerte en het sluiten van de door u aangevraagde verzekering. Verwerking van de persoonsgegevens kan daarnaast andere doelen dienen, waaronder:

  • Het uitvoeren van de in de gesloten overeenkomst vastgelegde verplichtingen;
  • Uitbreiding van de dienstverlening, vergroting van het relatiebestand en daaraan gerelateerde activiteiten;
  • Het onderhoud van contact met betrekking tot de verstrekking van informatie over (nieuwe) producten en de verkoop hiervan;
  • Het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de branche en het ondersteunen van activiteiten gericht op de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • Het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan
Gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw privacy, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hierbij kunt u denken aan medische gegevens die worden opgevraagd bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of gegevens over een strafrechtelijk verleden met het oog op een risicobeoordeling. In de Gedragscode kunt u nalezen welke regels worden gevolgd met betrekking tot de wijze van het verzamelen van dit soort gegevens, de geheimhoudingsplicht en beveiliging.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij, aan de hand van de door u verstrekte gegevens, de Stichting CIS te Den Haag raadplegen. Deelnemers van de Stichting CIS kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is hierop van toepassing. Zie ook de website: www.stichtingcis.nl.

Uw rechten
Wettelijk gezien heeft u de mogelijk een overzicht van de door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. Mochten gegevens feitelijk onjuist zijn dan kunt u om aanpassing verzoeken. Onder omstandigheden en afhankelijk van het beoogde doel kunt u ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Ook aangaande deze rechten vindt u meer informatie in de Gedragscode.

Commerciële boodschappen
Als u geen commerciële boodschappen van ons wilt ontvangen, kunt u dit schriftelijk aangeven door een brief te sturen naar: Alfisure, Herenstraat 108, 3911 JH Rhenen. Wij zullen u dan geen commerciële boodschappen toesturen.

Klikgedrag en cookies
Onze website registreert uw bezoek aan de hand van cookies. Wij kunnen u aan de hand van uw bezoekgegeven niet identificeren!

Cookies zijn kleine beetjes (anonieme) informatie die op uw computer achterblijven na een bezoek aan een website. Ze zijn niet schadelijk maar nemen wel geheugenruimte op uw computer in. Als u de Cookies niet wilt ontvangen kunt u deze blokkeren in uw internetbrowser.

Wij gebruiken cookies op onze website omdat zij zorgen voor een betere online dienstverlening. Websites gebruiken cookies om verschillende gebruikers uit elkaar te houden, om de navigatie op een website vloeiend te laten verlopen, of bijvoorbeeld om u ingelogd te laten gedurende een bezoek.

Vragen?
Heeft u vragen met betrekking tot ons privacy beleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de directie van Alfisure.

  • Heeft u een vraag?

  • Inschrijven nieuwsbrief

  • Disclaimer

    Alfisure besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Alfisure is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.